Syke ansatte må akseptere annet arbeid

0
148
FOTO: Dreamstime
Advertisement

Sykefravær fører til store kostnader for arbeidsgivere og samfunnet, og sysselsettingsutvalget har fått i oppdrag å foreslå tiltak for å redusere sykefraværet og få flere i jobb.

Et av tiltakene utvalget foreslår i sin siste rapport, er en strengere plikt for ansatte til å medvirke ved sykefravær. Utvalget mener at en slik forsterket medvirkningsplikt vil gi arbeidsgiverne bedre mulighet til å oppfylle sin tilretteleggingsplikt etter arbeidsmiljøloven.

Les på F7: Sinnataggen på bedringens vei

Større fleksibilitet ved sykefravær

Ved sykefravær stiller det seg imidlertid litt annerledes, for her kommer retten til sykepenger også inn i vurderingen. Tilretteleggingsplikten åpner for at den sykmeldte også kan settes til annet passende arbeid.

– I arbeidsmiljøloven heter det at arbeidsgiver så lang det er mulig skal iverksette tiltak som gjør at den ansatte kan beholde eller få et passende arbeid. Det betyr at dersom det ikke er mulig å tilrettelegge innenfor arbeidet som er beskrevet i arbeidsavtalen, så må det også vurderes å tilby annet passende arbeid under sykefraværet,  sier Simployers juridiske rådgiver Atle Torp.

Kan miste sykepengene

Dersom arbeidsgiver tilbyr slik passende arbeid vil den ansatte risikere å miste retten til sykepenger dersom en ikke tar imot tilbudet. Kravet i loven er at en forsøker seg i noe man kaller arbeidsrelatert aktivitet så snart så mulig og senest innen 8 uker.

– Dersom slik aktivitet tilbys og den ansatte ikke ønsker å prøve dette ut, kan bli sett på som manglende medvirkning i oppfølgingen og manglende medvirkning kan medføre tap av rett til sykepenger. Dette gjelder både i arbeidsgiverperioden og senere i fraværsperioden. Dersom den ansatte har en god grunn til å motsette seg foreslåtte tiltak vil en ikke miste sykepengene. En god grunn vil normalt være at en viser til at det er helsen som setter en stopper for deltakelse i tiltaket, sier Torp.

Eget arbeid skal vurderes først

Simployers jurist understreker at du ikke kan sette en ansatt til annet arbeid før du har vurdert tilrettelegging innenfor de arbeidsoppgavene vedkommende gjør til vanlig.

– Hvis en elektriker for eksempel er sykmeldt, så skal du så langt det er mulig først forsøke å tilrettelegge slik at den ansatte kan gjøre hele eller deler av elektrikerarbeidet under sykefraværet. Det kan handle om å tilby hjelpemidler eller endre på noen av oppgavene slik at de kan gjennomføres med sykdom eller skade. Dersom dette ikke er mulig, kan det være aktuelt å tilrettelegge ved å tilby andre typer arbeid i virksomheten, som for eksempel lagerarbeid eller administrativt arbeid, sier Torp.

Han understreker at du ikke har plikt til å tilby arbeidsoppgaver det ikke er behov for å utføre. I slike tilfeller konkluderer man eventuelt med at det ikke er mulig å tilrettelegge.

Kilde:  Simployer

Se også: Tror hjemmekontor fører til mer drikking