Ja til legemidler for føflekkreft

0
173
Illustrasjonsbilde av undersøkelse av føflekkreft. (Colourbox)
Advertisement

Tre legemidler for føflekkreft fikk ja i møtet til Beslutningsforum for nye metoder 26. august. Legemidlene ble besluttet til tre ulike indikasjoner.

Følgende legemidler ble besluttet innført til behandling av føflekkreft:

Pembrolizumab (keytruda) og Nivolumab (opdivo)

Pembrolizumab (keytruda) kan innføres til adjuvant behandling av voksne pasienter etter fullstendig reseksjon av melanom stadium III.

Les: Fra nyttår kan du kjøpe Viagra uten resept

Nivolumab (opdivo) kan innføres til adjuvant behandling etter fullstendig reseksjon av melanom stadium III og IV hos voksne og barn over 12 år.

De adjuvante behandlingene med pembrolizumab og nivolumab er en «engangsbehandling» med varighet på inntil 12 måneder. Tidsperspektivet er svært langt før det vil kunne foreligge data på størrelsen på en eventuell totaloverlevelse ved adjuvant behandling.

Innføringen forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

Det foreligger ikke data for dokumentasjon av effekt på totaloverlevelse for denne metoden, men dokumentert effekt på tid til tilbakefall. Historiske data og foreløpige data fra aktuelle studier tilsier at det trolig er effekt på totaloverlevelse når det er forlenget tid til tilbakefall. Det er mulig at adjuvant behandling også kan gi gevinst på overlevelse.

Det er vist at både pembrolizumab og nivolumab har signifikant effekt på tilbakefall av sykdom.

Innføring av metodene betinger at firma sender oppdatert effektdokumentasjon til Statens legemiddelverk senest tre år etter innføring. Før legemiddelet kan tas i bruk må det inngås en avtale mellom legemiddelfirmaet og de fire regionale helseforetakene som spesifiseres hvilke data som skal leveres. Når modne data foreligger, vil denne beslutning tas opp til ny vurdering.

Dabrafenib (tafinlar)

Dabrafenib (tafinlar) i kombinasjon med trametinib (Mekinist) kan innføres til adjuvant behandling etter fullstendig reseksjon av melanom stadium III med BRAF V600 mutasjon.

Innføringen forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

Studiedata viser at dabrafenib i kombinasjon med trametinib bedrer tilbakefallsfri overlevelse og totaloverlevelse signifikant, sammenlignet med placebo etter tre år. Studien har foreløpig kun fire års median oppfølging. Det gjør at data for tilbakefallsfri overlevelse og totaloverlevelse fremdeles er noe umodne. Den største usikkerheten ligger i framskrivingen av totaloverlevelse. Denne behandlingen vurderes å være kostnadseffektiv gitt det absolutte prognosetap.

På nettsidene til nyemetoder.no kan du også lese om de alle innføringene som ble besluttet på Beslutningsforum for nye metoder sitt siste møte.

Les på Sporten: Har kjøpt rettighetene til verdens beste ligaer innen kvinnefotball