Eldre med demens har det bedre på en gård

0
169
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Foto: Torbjørn Tandberg
Advertisement

Forskningsprosjektet Demensomsorg på gård, viser at brukerne er mer sosialt og fysisk aktive på gård enn på ordinære dagtilbud.

Prosjektet, som er et samarbeid mellom Nasjonal kompetanstjeneste for aldring og helse, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning og NMBU, konkluderer med at brukerne er sosialt aktive i over 80 prosent av tiden de tilbringer på gården, mot litt over halvparten av tiden på vanlige dagtilbud. På gården sitter deltakerne også langt mindre stille.

Flertallet av dem som er på dagaktivitetstilbud på gård rapporterer selv at de har høy livskvalitet. Ett av flere særtrekk ved tilbudet på gårdene er at det brukes mye tid utendørs, og det bidrar til et godt humør og fysisk aktivitet. Aktivitetsnivået er høyere enn det som er vanlig på dagtilbud, og personer med demens er mer fysisk aktive de dagene de er på gården. Og ikke minst; på gården føler de seg inkludert i et sosialt fellesskap.

På avslutningskonferansen for «Demensomsorg på gård», viste landbruks- og matminister Olaug Bollestad stor interesse for forskningsresultatene:

– Regjeringen er opptatt av at gården er en ressurs både for tradisjonelt landbruk, men også for å utvikle tilleggsnæringer og samfunnsnyttige velferdstjenester. Et eksempel på dette er Inn på tunet, sa  Bollestad i sitt innlegg på konferansen.

Vi har rundt 400 godkjente Inn på tunet gårder rundt om i Norge, og flere av disse er rettet mot aktivitets- og avlastningstilbud innen demensomsorg.

– Inn på tunet er rett og slett et fantastisk tilbud som regjeringen støtter opp om. Det er et tilbud som vi ønsker at flere skal få glede av. Å sørge for at kvaliteten på tjenestene er på topp, krever at vi utvikler og forbedrer dem hele tiden. Derfor er forskning så viktig, sa Olaug Bollestad i sin tale.

På gården er det flere muligheter for ulike aktiviteter. Turgåing, stell av dyr og planter, drift av skogen, pleie av kulturlandskapet, matlaging, vedhogging. Ikke minst er det sosiale miljøet viktig, og det at man kan tilpasse individuelle behov. Målet med Inn på tunet er å bidra positivt til helse, utvikling og trivsel for den enkelte bruker.

KS og Nasjonalforeningen for folkehelsen hilste også forsamlingen, og pekte på hvor vikitg det er å se nye løsninger for velferdtjenester.  En av de internasjonale partnerne i forskningsprosjektet, Dutch National Institute for Public Health and the Environment, viste til at Nederland og Norge anses som «frontrunners»/ ledende i det internasjonale arbeidet med velferdstjenester på gård. 

LES OGSÅ: Luftforurensing øker sjansen for Alzheimers og demens