Bør prioritere forskning på pasienter

0
163
Laboratorium - Foto: Pixabay
Advertisement

Riksrevisjonen er kritisk til at sykehusene nedprioriterer forskning på nye legemidler og behandlingsmetoder.

Kliniske behandlingsstudier er forskning på effekten av nye legemidler og behandlingsmetoder. Målet med studiene er å øke kunnskapen om sykdommer som kan ramme oss, hvilke typer behandling som kan gis, og hvilken behandling som er den beste.

Stortinget har satt som mål at det må bli flere slike studier og at flere pasienter skal få tilgang til å delta. Riksrevisjonens undersøkelse viser at kun 0,8 prosent av nye pasienter ble rekruttert til studier i 2019.

– Det er et stykke unna målet som Helse- og omsorgsdepartementet nylig har satt, på 5 prosent innen 2025. Vi mener det er et potensial for å øke antallet studier ved norske sykehus og gi flere pasienter tilgang til å delta, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Forskning skal være en hovedoppgave for sykehusene

Forskning er én av helseforetakenes fire lovpålagte hovedoppgaver. Undersøkelsen viser at av de cirka 2500 styresakene som ble behandlet i helseforetakene i 2019, hadde 23 saker forskning som hovedtema.

– Det er kritikkverdig at mange styrer har så lite oppmerksomhet rettet mot forskning når dette er en av sykehusenes hovedoppgaver, sier Foss.

Forskning skal ha særlig høy prioritet på universitetssykehusene. Det er derfor naturlig at det er flere kliniske studier her enn på andre sykehus, men variasjonen er stor. Oslo universitetssykehus rekrutterer flest pasienter til forskning, mens Stavanger universitetssykehus har langt lavere rekruttering, også lavere enn Sykehuset Østfold, som har best rekruttering blant helseforetakene som ikke er universitetssykehus.

God informasjon om relevante og tilgjengelige studier er en forutsetning for å få flere pasienter til å delta. Her har helsepersonell en nøkkelrolle.

– Undersøkelsen vår tyder på at leger husker best studier de eller deres nærmeste kolleger er involvert i, sier Foss.

Kilde: riksrevisjonen

Se også: Annenhver student sliter psykisk